دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر - حوزه پژوهشی 03523625951 research[at]iauashkezar[dot]ac[dot]ir